مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در مورد اين مطلب برايم توضيح دهيد: دنيا زندان مؤمن و بهشت كافر است؟

در مورد طبقات جهنم توضيح دهيد.

در مورد طبقات بهشت توضيح دهيد.

با توه به آيه 110 سوره كهف و داستان حضرت موسي در مورد درخواست ديدن خدا، ديدن خدا چگونه مورد توجيه است؟ و آيا انسان در روز قيامت ميتواند خدا را ببيند؟

آيا حيوانات هم عالم برزخ دارند؟

مگر نميگويند غير از خدا كسي از عالم برزخ خبر ندارد پس چطور آيت اله قوچاني در مورد عالم برزخ يك كتاب نوشته ودر آن جا سختيها كشيده و با ترس و وحشت پاسخ نكير و منكر را داده است؟

چرا خداوند حضرت خضر را تا روز قيامت زنده نگه ميدارد. چرا مردم به حضرت خضر متوسل نميشوند و براي او دعا نميكنند و هيچ كس مشتاق ديدار او نيست. دركجا زندگي ميكند و پدر و مادر او چه كسي بود؟

چرا حضرت خضر و عيسي و ادريس(ع) عالم برزخ ندارند، ولي بقيه انسانها دارند؟

معناي كلمه ذلك و اولئك چيست؟

آيا در روز قيامت كساني كه اعمال خوب و بد آنها مساوي است، به بهشت ميروند؟ اگر كسي خوبيهاي بيشتر باشد، تكليفش چيست؟

آيا هر مشكلي كه در زندگي در كارها به وجود ميآيد، امتحان الهي است؟

آيا انسان پس از مرگ در عالم برزخ تا قيامت خواهد ماند؟

  1. 1174 از 4632