مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

لطفاً در خصوص مفارقت روح از بدن انسان از ابتداي مرگ تا لحظه اي كه او را وارد قبر مي كنند توضيح دهيد و همة مراحل آن را تشريح كنيد و فشار قبر را تبيين كنيد.

انسان ها بعد از مرگ به عالم برزخ مي روند و حيوانات بعد از مرگ به عالم ارواح مي روند. عالم ارواج كجا است و چگونه است؟ ايا مثل عالم برزخ است؟

خوانندة بهشت كيست؟ لطفاً به طور واضع جواب دهيد.

چه چيزهايي در قيامت از انسان شكايت مي كنند؟

آيا درست است كه مي گويند:هنگامي كه انسان كلمات اللّه اكبر و لااله الاّالله را ذكر مي كند، در بهشت براي او قصر هايي ساخته مي شود، و وقتي كه كار ناشايستي مي كند، قصرها رو به خراب شدن مي رود؟

آيا جاودانه بودن روح با جاودانه بودن خداوند در تضاد نمي باشد؟

دربارة عالم ذر توضيح دهيد. آيا اين پيمان با اختيار انسان منافات ندارد؟

آيا امكان ديدن مرده در عالم پس از مرگ وجود دارد؟

آيا خداوند با فرشته و جن مثل انسان با زبان بصيرت و دل سخن مي گويد يا به طريق ديگر؟

حقيقت حيات و مرگ را توضيح دهيد.

مرحوم ملامحسن فيض كاشاني مي فرمايد: چشم انسان صلاحيت مشاهدة آنچه را در ملكوت مي گذرد ندارد و آنچه در برزخ مي گذرد امري ملكوتي است كه براي درك آن حس ديگري لازم است. اين حس چگونه مي باشد؟ آيا درك آن براي تمام انسان ها ميسور است.

آيا اصول عالم غيب را مي شود با فورمول توجيه كردو در چارجوب علوم تجربي آورد؟

  1. 1178 از 4632