مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اولين چيزي كه خدا آفريد چيست؟

عقل چيست؟ خداوند حقيقت عقل را از چه چيزي آفريده است؟

هدف از خلقت آتش چيست؟

آيا بهشتيان در مراتبي كه قرار دارند، در بهشت نيز تكامل كرده و به معرفت آنان افزوده خواهد شد؟

از كجا آمده ايم و چرا بايد زندگي كنيم و چرا بايد از اين جهان برويم؟ هدف از خلقت چه مي باشد؟

عقل چيست و آيا وجه تمايز انسان با ساير موجودات، عقل است؟ آيا شعور انسان ها با هم تفاوت دارد؟

چرا انسان ها در روز محشر و در صحنة قيامت برهنه حاضر مي شوند؟

چه اشكالي دارد كه تا قيامت پيامبر باشد، يعني وحي الهي قطع نشود و اهل بيت(ع) هم پيامبر و هم امام باشند؟ خدا كه لطف بي نهايت دارد و فياض است و هيچ چيزي را كم نگذاشته است.

چگونه خدا ظالم نيست، در حالي كه رئيس اشاعره به واسطة همين شبهه جبر گرا شد؟

علي رغم دلائل و شواهد زيادي كه مبني بر وجود خدا و حقّانيّت دين اسلام و مذهب تشيع دارم، باز گاهي دچار شك و تردي مي شوم. لطفاً مرا راهنمايي كنيد. چندمين كتاب در زمينة خداشناسي و شناخت بهتر اهل بيت معرفي نماييد.

مسألة خلود در عذاب را چگونه بايد توجيه كرد؟ گناهكاري كه گناهش حدي دارد، چرا بايد كيفر نامحدود ببيند؟ ثانياً وقتي خدا بعضي را هدايت مي كند و بعضي را گمراه مي سازد، چگونه به واسطة عدم ايمان آنان را عذاب مي كند؟

آيا در جهان آخرت انسان با همين تشكيلات وجودي به حيات ادامه مي دهد؟ حبّ شهوات و اميال جنسي و لذّت اكل و مشربت تنها براي بقاي فردي و اجتماعي است. در آخرت نيازي به ايجاد نسل و بقاي انسان نيست تا به اين تجهيزات نياز داشته باشد. آن جا دار بقا است. اين مطالب را با توجه به نظر علامة طباطبايي در تفسير آية 14 سورة آل عمران توضيح دهيد.

  1. 1179 از 4632