مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مراسم چلّه نشيني با رهبانيت چه فرقي دارد؟

كساني گفتهاند كه يك بهشت براي خدا و يك بهشت ديگر براي مردم وجود دارد. اگر حقيقت دارد، در اين باره توضيح مختصري دهيد؟

در قبر لذّت جسماني است يا روحاني؟

چگونه مي توان داستان اصحاب فيل را باور كرد كه پرندهاي كوچك با سنگريزه انسانهايي را از پا در آورد؟!

در مورد واژه پلوراليسم و مفهوم آن توضيح دهيد.

چرا خداوند در قيامت، خود به اعمال انسان رسيدگي نميكند و سؤال و جواب را به فرشتگان موكول ميكند؟ خالقي كه انسان مادي را آفريد، چرا انسان نبايد او را ببيند؟ او چطور جسم مادي را آفريد، در حالي كه خودش مادي نيست و چطور روح خود را در انسان دميد؟

آيا ارتباط با ارواح و تناسح روح صحيح است؟

چرا خداوند عدهاي را غني و عدهاي را فقير ميكند؟ عدهاي ديوانه و نابينا و معلول هستند، آيا اينان مورد ظلم واقع نشدهاند؟ آيا ديوانه تكليفي دارد؟

در روايات آمده: هر كس در روز جمعه بميرد، جايش در بهشت است. از طرفي مردن هر كس به دست خدا است.

پس بايد گفت خداوند از قبل جهنمي و بهشتي را از هم جدا كرده است.

در روايت آمده: اولين چيزي كه در قيامت از انسان سؤال ميشود، نماز است. در اين صورت تكليف زردتشتيان كه اهل نماز نيستند چيست؟

مراحل پس از مرگ را توضيح دهيد.

زمان و مكان چگونه با وجود صرف و مطلق الهي رابطه دارند؟ آيا حقيقت دارند؟

  1. 1191 از 4632