مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر جسم مرده اي را به قبر ديگري انتقال دهند, آيا براي بار دوم سؤال و جواب نكير و منكر و عذاب قبر مي بيند؟

بعد از صور دوم , اولين كسي كه در قيامت زنده مي شودچه كسي است ؟

در مورد حش و معاد حيوانات و وجود آن ها در بهشت و روح حيوانات به اختصار توضيح دهيد.

آيا لذت يا عذاب قبر جسماني است يا فقط جنبهء روحي و مثالي دارد؟

اين كه در سورهء اعراف آمده است : عده اي ميان بهشت و جهنم هستند و منتظرند كه خداوند آنان راببخشد, آيا خداوند آن جا هم كسي را مي بخشد؟

چرا در آيهء 98بقره فقط از جبرئيل و ميكائيل سخن گفته شده و نام ديگر فرشتگان برده نشده است ؟

در آيهء 48بقره آمده : . در روز قيامت تكليف شفاعت انبيا و صُلحا و شهدا وامامان چه مي شود؟

به طور كلّي توضيح دهيد كه تأويل و تنزيل يعني چه و تفاوتشان چيست ؟

كلمه در جمله چه اعرابي دارد؟

تفاوت هايي در عالم خلقت ديده مي شود. يكي زشت است و ديگري زيبا. يكي سالم و يكي معلول .يكي فقير و ديگر غني . چرا بايد بعضي با اين وضع روبرو شوند؟

اگر شيطان از آتش است , چگونه در روز قيامت آتش او را مي سوزاند؟

سادات اگر گناهي مرتكب شوند, در روز جزا با آتش عذاب مي شوند يا با زمهرير؟ مقصود از زمهريرچيست ؟ آيا گناه سادات دو برابر گناه غير سادات حساب مي گردد؟

  1. 1194 از 4632