مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

نقش نيت در جلب ثواب و عذاب اخروي تا چه حد است؟

آيا آفريدگار مخلوقات خدا است، يا خداوند طبيعت را آفريد و طبيعت طبق قانون خدادادي موجودات مادي را يكي پس از ديگري به وجود آورد؟

نشانه هاي برپايي قيامت را بيان كنيد.

ميگويند هر پديدهاي آفرينندهاي دارد. پس خدا را كه آفريده است؟

از كجا بدانيم خدا يكتا بي نياز است؟

خدا ميگويد ما هر كه را بخواهيم، هدايت ميكنيم. پس عدل الهي چه ميشود؟

ميگويند خدا از باب رحمت مرا آفريد. من نميخواستم آفريده شوم. چرا خدا مرا آفريده است؟ حال كه چنين است پس هر كاري كه دوست دارم ميكنم!

آيا خلقت با توجه به صفت فياضيت خداوند هميشه با خداوند بوده است؟

يأجوج و مأجوج چه كساني هستند؟

اصحاب سبت چه كساني هستند؟

آيا اصحاب رقيم همان اصحاب كهف هستند؟

اصحاب الاخدود چه كساني هستند؟

  1. 1201 از 4632