مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

دلايل يگانگي خداوند چيست؟

با اين كه قرآ؛ براي هدايت جنس انسان مذكر و مؤنث آمده، چرا اكثر خطابات آن متوجه مذكر است؟ آيا اين نشانه بي عدالتي نيست؟

پذيرش ابديت بهشت و جهنم و خلود در آن امري است بسيار مشكل، چون مفهوم ابدي بودن اين است كه خوبان دائماً در بهشت و بدان هميشه در جهنم باشند و اين بر خلاف عدالت است؛ زيرا عدالت آن است كه بين جرم و كيفر تناسب و سنخيت باشد. در حالي كه بين هميشه ماندن خوبان در بهشت و اعمال نيك هفتاد ساله آنها و همين طور بين دائمي بودن بدان در جهنم با انواع عذاب و شكنجهها با عمر شصت و هفتاد ساله آنها هيچ تناسبي وجود ندارد.

چرا خداوند بدون اجازه انسان را از كتم عدم به وجود آورد؟ چرا در آوردن به دنيإ؛حح

س از او اجازه نگرفت؟ انسان تا وجود پيدا نكرده نه اهل بهشت است و نه جهنم. وقتي به دنيا آمد اگر داراي عقيده و اخلاق و عمل صالح باشد اهل نجات و اگر فاسد باشد جهنمي خواهد بود كه در اين صورت با تمام وجود فرياد ميزند اي كاش مرا به دنيا نميآوردند تا به چنين روزي دچار شوم....

چرا اولاً خداوند متعال بين بندگان خود تفاوت قائل شده است؟ و ثانياً اين كه در جواب ميگويند: كسي حق اعتراض به خدا ندارد كه چرا به يكي بيشتر داديد و به ديگري كمتر، چون هر چه او به بندگان عنايت ميگويند: كسي حق اعتراض به خدا ندارد كه چرا به يكي بيشتر داديد و به ديگري كمتر، چون هر چه او به بندگان عنايت ميكند لطف و تفضّل است و كسيطلبي از خدا ندارد صحيح نيست زيرا وقتي پدر و مادر بدون رضايت بچّه او را به دنيا ميآورند بچه به گردن آنها حق پيدا ميكند، در مورد خداوند هم اين گونه است.

خداوندي كه بدون اجازه ما را آفريد و به دنيا آورد ما از او طلبكار خواهيم شد و او اداي وظيفه ميكند، روشن است تقدير و تشكر از كسي كه انجام وظيفه ميكند معنا ندارد.

ما معتقديم خوب بودن و معصوم بودن فرشتگان براي آنان كمال و ارزشي محسوب نميشود چون خلقتاً طوري هستند كه نميتوانند بدي كنند و مرتكب گناه شوند، به تعبير ديگر براي رسيدن به كمال متحمل سختي و رنج نشده و نميشوند. در نتيجه شايسته تقدير و تشكر نميباشند در مورد خداوند متعال نيز ميتوانيم بگوييم چون براي كسب كمالات متحمل زحمتي نشده برايش ارزشي محسوب نيست و در نتيجه شايسته تقدير نميباشد.

چرا من و هر كس براي خود خدا نباشد؟ چرا فقط بايد خدا، خدا باشد و ديگران نه؟ عدالت اقتضا ميكند يك مقام خدايي وجود داشته باشد تا هر كسي بتواند با تلاش و كوشش خود به آن مقام نايل گردد؟

آيا اين عدل است كه همه كمالات نظير علم، حيات، قدرت، زيبايي و خوبيها مخصوص خدا باشد و همه نقصها، مثل جهل، مرگ، ضعف، زشتي و بديها مربوط به غير او؟

در صورت امكان آدرس دفتر مرحوم آيت اللَّه گلپايگاني را براي من بفرستيد.

آيا در قيامت، كائنات نيز نابود خواهند شد؟

آيا جهان هستي به خاطر انسان خلق شده است؟

حكم خون ريزي هايي به شكل لكّه بيني كه منشأ آنها دهانه واژن يا طول واژن يا دهانه رحم از خارج باشد چيست؟

  1. 1202 از 4632