مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

كيفيت كيفرهاي اخروي و فلسفهء آن چيست ؟

نظام عالم آخرت چه تفاوتي با نظام دنيوي دارد؟

چرا پاداش و كيفر در همين دنيا داده نمي شوند؟

جايگاه بهشت و جهنم كجاست ؟ قيامت در كجا بر پامي شود؟

برزخ چيست ؟ قبر چيست ؟ سؤال و عذاب قبر چگونه است ؟

معاد جسماني است يا روحاني و منظور از جسماني وروحاني بودن معاد چيست ؟

مقصود از انتظار فرج چيست ؟

حكمت آفريدن تبهكاران و مهلت دادن به آن ها چيست ؟

حكمت آزمايش هاي الهي چيست ؟

آيا محروميت ها و معلوليت ها با عدل الهي منافات ندارد؟

هدف از آفرينش انسان چيست ؟ چرا انسان از آغاز كامل آفريده نشده است ؟

گناه كاران چند صباحي گناه كرده اند, ولي بايد در آخرت , جاودانه در جهنم بسوزند; آيا اين عمل با حكمت و رحمت خدا سازگار است ؟

  1. 1207 از 4632