مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا قبل از تسبيحات اربعة, مي توان بسم اللّه گفت ؟

اگر خدا وجود دارد و داراي حيات است . هدف زندگي او چه مي تواند باشد؟

در عالم نظمي وجود ندارد تا دلالت بر وجود ناظم دانا كند, بلكه انسان فكر مي كند كه نظمي وجود دارد. اگر هم نظمي باشد يا در اثر تغييرات شيميايي يا فيزيكي به وجود آمده است , يا انسان آن رابه وجود آورده است . درباره اين شبهه چه پاسخي داريد؟

فكر و انديشهء ما مادي است , رسالت ماده تنها درك ماده و ماديات است . با چنين وضعي چگونه مي توان از طريق فكر وجود خدا را اثبات نمود؟

خدا را به عنوان خالق هستي و انسان ها در نظر گرفتن حقيقت ندارد; زيرا حقيقت در فكرانسان نيست ; يعني آن چه در فكر مي آيد حقيقت ندارد, تنها تصورات ذهني خواهد بود. لطفاً در اين موردتوضيح دهيد.

بارها از زبان بزرگان از جمله مرحوم امام شنيده شد بعضي كشورها جزء بلاد كفر و شرك اند وشرك آن ها واضع است , چون قائل به تثليث هستند; ولي چرا كافرند, با اين كه خداوند را به عنوان خالق هستي قبول دارند؟

چه بايد كرد مانند برخي از عرفا بعضي چيزها را ببينيم يا بشنويم كه ديگران از ديدن و شنيدن آن عاجزند؟

با اين كه از عواقب كار خودمان در آخرت آگاه هستيم , چرا باز نافرماني مي كنيم ؟

كساني كه ديد برزخي دارند, رياضت كشيده اند؟

عارف شدن آسان يا عالم شدن ؟ چه كنيم كه به مقام علم يا معرفت الهي برسيم ؟ اگر كتابي دراين خصوص هست , معرفي نماييد.

رابطهء عناصر مادي و طبيعت با خداوند چگونه است ؟ اين طبيعت سيّال و داراي عناصرمادي چه رابطه اي با خداوند دارد؟

اگر نزد علم ازلي الهي سرنوشت اختياري بشر معلوم است , بدا و تغيير سرنوشت انسانِ درزمان حيات , چگونه با علم ازلي خداوند سازگاري دارد؟ آيا علم ازلي خداوند تغيير مي كند؟

  1. 1209 از 4632