مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا عزرائيل هم مي ميرد؟

به طور كلي هدف از آفرينش جهان و انسان چيست ؟

بورژوازي را توضيح دهيد.

دمكراتيك را معنا كنيد.

سوسياليسم را توضيح دهيد.

كاپيتاليسم را توضيح دهيد.

ديكتاتوري چيست ؟

استكبار را معنا كنيد.

ناسيوناليسم را توضيح دهيد.

ماركسيسم را توضيح دهيد.

امپرياليسم را توضيح دهيد.

اوناسيسم چيست ؟

  1. 1215 از 4632