مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

ملاحبيب اللّه كاشاني كه بود؟

دربارهء توضيح دهيد.

چه عاملي باعث مي شود انساني مثل بلعم باعورا و طلحه و زبير سقوط كند و از آن طرف حرّ ناگهان باز گردد؟

چرا انسان ها در آفرينش از حقوق يكسان و برابر برخوردار نشده اند؟

اگر خداوند عادل است، چرا نعمت هاي الهي به طور يكسان در ميان انسان ها تقسيم نشده است؟

اگر در روز رستاخيز همه انسان ها مجازات مي شوند، پس چرا در بعضي جوامع آزادي كامل براي هر كاري وجود دارد؟

آيا روح شخصي در شخص ديگر قرار مي گيرد؟

ويژگي هايي كه در مورد قيامت گفته مي شود كه همه از هم فرار مي كنند، ستاره ها به زمين مي افتند و ... در نفخة اوّل صورت مي گيرد يا دوم؟ اگر در نفخة اوّل باشد، كساني كه قبلاً مرده اند، آيا برپايي قيامت را درك نمي كند؟ اگر در نفخة دوم باشد، زنده اي وجود ندارد تا اين حوادث اتفاق بيفتد؟

آيا خلقت انسان هاي ناقص الخلقه با عدالت الهي منافات ندارد؟

منظور از روح حامي و موكّلي چيست كه هر انساني داراي حامي و موكلي مي باشد؟

چرا در اين دنيا بايد لذات را از بين برود تا خدا در بهشت آن را در اختيار ما بگذارد؟

چگونه مي توان به جهان آخرت ايمان آورد در حالي كه كسي آن را نديده است؟

  1. 1217 از 4632