مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا خداوند اكنون براي انسان ها پيامبري انتخاب نمي كند.

چرا انسان بالاترين خلقت خداوند است؟(پ)

چرا خداوند نعمت و ثروت را به يك اندازه به همة انسان ها نداده است؟(پ)

زندگي در قيامت به چه صورت مي باشد؟ آيا انسان هايي كه در دنيا يكديگر را مي شناختند، در آن دنيا هم يكديگر را مي شناسند؟

آيا جاودانگي عذاب جهنميان با عدالت الهي منافات ندارد؟

جهان از كجا پديد آمده و به كدام سو رهسپار است؟

چرا جهان هستي واقعيت يافته است؟(پ)

از كجا آمده ايم و به كجا مي رويم؟(پ)

آفرينش انسان در اين جهان خاكي به چه منظور بوده است؟(پ)

جايگاه بهشت و دوزخ كجا است؟ آيا روي زمين است يا در جايي ديگر؟

آيا حقيقت دارد كه تمام انسان ها طعم دوزخ را مي چشند؟

سؤال نكير و منكر در قبر روحي است يا جسمي؟

  1. 1218 از 4632