مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا خدا را در روز قيامت خواهيم ديد؟

اگر به نوزاد شيرخوار، شير را از طريق چكاندن از پستان به گلوي بچه صورت دهيم، آيا به آن بچه محرم خواهيم شد؟

با توجه به مطالبي كه در مورد روز قيامت و حسابرسي شنيدم و از سوي يكي از اساتيد متون اسلامي در كلاس گفته كه خدا اين قدر هم سختگير نيست كه شنيدهايد، دچار تناقض شدهام و نميدانم بالاخره خدا خيلي مهربان است و ميبخشد يا نه.

امانت داري خاك چگونه است؟ آيا خاك نيز شعور دارد؟

آيا خداوند ميتواند سنگي را بيافريند كه خودش ازبلند كردن آن عاجز باشد، اگر ميتواند اين سنگ را بيافريند، عجز خدا، قدرت مطلق او رامنتفي نميكند؟

چه آثاري بر آفرينش انسان مترتب است و خدا از آفرينش انسان چه فايدهاي ميبرد؟

اگر مادري به علّت شرايط سخت زندگي و ظلمهايي كه همسرش به او ميكند، بچهاش را رها كند، آيا بايد در قيامت پاسخگوي عملش باشد؟ آيا مرتكب گناه شده است، در ضمن همسرش اجاز? ديدن بچه را به مادر نميدهد؟

به چه دليل خداوند جسم نيست؟

فرق بين ريا و شرك چيست؟

فرق بين شرك و ظلم چيست؟

چرا هميشه تعداد سگ ها كم تر از گوسفندان است، در حالي كه از گوسفندان بيش تر استفاده مي كنيم و زاد و ولد سگ ها بيش تر از گوسفندان است؟

آيا اشياي نوراني در حال پرواز (معروف به بشقاب پرنده) ساخت دست بشر است يا مربوط به عالم ديگر ميباشد؟

  1. 1222 از 4632