مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

زنان و همسران بهشتي، چه ويژگيهايي دارند؟

لطفاً بفرمائيد اصول دين و اصول مذهب از چه مأخذي استخراج شدهاند; ضمناً در مورد اصل اول (توحيد) مقداري توضيح بدهيد.

خداوند متعال در سورة الرحمن آية 39 ميفرمايد: خداوند در آخرت گناهان را كار ندارد!! اين آيه با آيات ديگري كه بر رسيدگي و بازنگري اعمال در آخرت تأكيد دارند چگونه سازگاري دارد؟

آيا جن نيز مانند انسان به بهشت يا جهنم ميرود؟

در آيات قرآن كريم، آيهاي زمان قيامت را هزار سال، آيهاي ديگر، پنجاه هزار سال تعيين كرده است، چه ارتباطي بين اين آيات وجود دارد؟

چرا نميتوانيم برخي از صفات را به خداوند نسبت دهيم؟ چه تفاوتي ميان صفات خداوند و صفات انسان است؟

چند آيه دربارة قيامت و در كدام سورهها است؟

آيا حيوانات نيز روح دارند؟

تفسير آيه 11 سورة رعد چيست؟ آيا اين آيه با بحث قضا و قدر و آيهاي كه ميفرمايد: إنَّ اللَّهُ يَرْزُقُ بِغَيْرِ حِسَاب منافات ندارد؟

در برخي از آيات آمده است خداوند از روح خود به انسان دميده است در برخي ديگر از آيات آمده است: خداوند در آخرت روح را عذاب ميكند. آيا اين به اين معنا نيست كه خداوند روح خود را عذاب ميكند؟ اگر چنين نيست، پس عذاب آن دنيا چگونه است؟

آيا سادات به جهنم خواهند رفت يا نه؟

روز قيامت در قرآن كريم چگونه وصف شده است؟

  1. 1235 از 4632