مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

منظور از تجسم اعمال در قيامت، كه با اثبات بقاي انرژي و تبديل ماده به انرژي و بر عكس صورت ميپذيرد چيست؟ و چگونه انجام ميگيرد؟

با توجه به تفسير آية الرحمن و الرحيم آيا اميد نجات در قيامت براي فردي كه تكاليف خود را درست انجام نداده، هست؟ اكنون كه مرده است، براي او چه كار ميتوان كرد؟

خداوند انسان كامل را چگونه معرفي ميكند؟

آيا راست است كه هركس به اندازة خردلي حب عليدر دلش داشته است، بهشت ميرود؟

آيا صحت دارد كه شيعه در جهنم نميرود و در برزخ حسابش صاف ميشود؟ (هم شيعة واقعي و هم شناسنامهاي مثل ايرانيان)

آيا انسان در جهان آخرت، به غذا، لباس و ديگر لوازم زندگي اين دنيا نياز دارد؟ در اين صورت، آيا غذا، لباس و وسايل مورد نياز آن جا، مانند دنيا است؟ چگونه ميتوان براي جهان آخرت، وسايل تهيه كرد؟

چرا در آخرت برخي از انسانها به بهشت و گروهي ديگر به جهنم ميروند؟

مقصود از نبأ عظيم چيست؟

چرا لذت جويي و بيبند و باري باعث محروم شدن از نعمتهاي آخرت ميشود؟

حق چيست؟ آيا ميتوان گفت خواستههاي شرعي و قانوني مردم، همان حق است يا حقي كه در قرآن و نهجالبلاغه آورده شده، حق ميباشد، پس اگر بگوييم حق بدون شناخت علي، مفهومي ندارد، همانطور كه خداشناسي بدون عليشناسي معنايي ندارد، درست هست. و يا حق مقولهاي است كه تعريف خاصي دارد و ما از درك آن عاجز هستيم البته هر كس از حق، تعريف خاصي دارد كه مربوط به متعلقات آن است، ميخواهيم بدانيم خود حق چيست؟ همانطور كه ميگوييم خود زيبايي چيست؟

منظور از اينكه انسان ميپندارد كه بر او توانايي ندارد (بلد، 5) چيست؟

اهل كتاب، چه كساني هستند؟

  1. 1237 از 4632