مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

الف. از آنجا كه هر كس از مجموع مطالعات و تأثيرپذيريها از محيط زندگي خود، ساختاري فكري مييابد و همان را داور نهايي خود در گزينش راه زندگيش قرار ميدهد، پس ملاك صواب و خطاي حقيقي چيست؟

ب. با توجه به نكتة ياد شده، آيا آية شريفة كل حزب بما لديهم فرحون; همين مطلب را تأييد نميكند؟

ج. آيا پلوراليسم ديني مورد تأييد آية شريفة ياد شده نيست؟

آيا خداوند متعال ميتوان كره زمين را در درون يك توپ پينگ پنگ جاي دهد، بدون آنكه توپ بزرگ يا كره زمين كوچك شود؟

چرا تعبيرهاي آيات قرآن دربارة آفرينش انسان و جهان يكسان نيست و با تعبيرهاي متنوع از آفرينش انسان ياد شده است؟ مثلاً در سورة هود، آية 7، 118 و 119، و سورة ذاريات، آية 56 تعبيرها دربارة آفرينش متنوّع است؟

آيا انسان ميتواند اثر گناه خود را با نيكي از بين برد و مورد بخشش خداوند متعال قرار گيرد؟

علت اين كه سورههاي نازل شده در سالهاي اول بعثت، مربوط به قيامت است چيست؟

معناي كلمة عقاب اللّه چيست؟

چرا خداوند متعال، داراي همة صفات خوب است؟

چه حيواناتي به بهشت ميروند؟

ما معتقديم كه بعد از مرگ، عالم قبر و برزخ شروع ميشود، بفرماييد كساني كه بدن آنها بعد از مرگ، مدتي در سردخانه يا جاهاي ديگر ميماند و بعد دفن ميشود، آيا نماز وحشت، براي آنها تأثيري دارد يا بايد همان شب اول مرگ نماز خواند.

اگر چنان چه نميتوان به عالم ذر، معتقد بود، پس بفرماييد چرا بعضي چيزها، در زماني و مكاني آشنا به نظر ميآيد، هر چند قبلاً، هيچ برخوردي با آنها نداشتهايم؟

كدام آيه است كه اگر آن را بخوانيم جاي خود را در بهشت يا جهنم ميبينيم؟

با توجه به جواب سؤالي كه در تاريخ 10/7/81 در مورد روح انسان ـ كه خداوند از روح خود در او دميده ـ نوشته بوديد كه خداوند يك موجود بسيط است; يعني هيچ جزئي ندارد و تقسيمپذير نيست، پس چگونه ميگوييد كه خداوند در همه جا و همة مكانها و زمانها، ناظر و حاضر بر اعمال ما است و هيچ گاه كاري از نظر او پنهان نميماند. به اعتقاد بنده، خداوند روح خود را دربدن همة انسانهاي روي زمين تقسيم كرده است و به همين دليل، انسان هر كار بدي انجام دهد، عذاب وجدان او را راحت نميگذارد و نادم و پشيمان از كار خود ميشود. خداوند يك موجود بسيط نيست و روح او در بدن همة انسانها تقسيم شده است; و چون روح خدا در روح انسان وجود دارد، به همين دليل ميگويند كه خداوند ناظر و حاضر بر اعمال ما است، چون كه روح او كه به ما جان داده، هميشه با ما است و كارهاي ما را زير نظر دارد و اختيار هم به ما داده كه او را كنترل كنيم و يا به حال خود بگذاريم؟

  1. 1241 از 4632