مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چگونه صحنة معاد را همه ساله در جهان گياهان مشاهده ميكنيم؟

چگونه ميتوان از آفرينش اين جهان بر وجود آخرت استدلال كرد؟

نام چهار سوره كه بيانگر علائمي از ظهور قيامت هستند را بگوييد.

آيا اعتقاد به قدرت غيبي اولياي الهي ماية شرك است؟

روز جزا يعني چه؟ در چه سوره و آياتي دربارة آن بحث شده است؟

روز جزا يعني چه؟ در چه سوره و آياتي دربارة آن بحث شده است؟

سوره شوري در شأن چه كسي نازل شده و چرا خواندن آن ثواب زيادي دارد؟ به طوري كه خداونددر روز قيامت به قرائت كننده سوره مذكور ميفرمايد: اي بنده من در دنيا مداومت به سورة شوري داشتي و پنداشتي كه ثواب آن در چه مرتبهاي است و اگر به ثواب آن علم داشتي هرگز از خواندن آن خسته نميشدي!؟

در قرآن آمده كه هر كه سوره اعراف را در هر ماه بخواند خداوند از او حساب نميكشد و اگر خواندن اين سره را ترك كند آن سوره روز قيامت در نزد خداوند گواهي خواهد داد، اگر هر كس يك بار آن سوره را خواند بايد هميشه آن را بخواند و اگر نصف آنسوره را خواند و نصف ديگرش را نخواند، مرتكب گناهي شده است؟

آيا ميتوان گفت كه وقتي انسان ميميرد، به كلي از بين رفته است؟

آيا درست است كه انسان هر چه در اين دنيا دعا كند و برآورده نشود براي جهان آخرت بهتر است؟

چرا خداوند جسم نيست؟

شناختن خداوند چه لزومي دارد؟

  1. 1245 از 4632