مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

ميگويند اعداد بي نهايت هستند; مگر اين گونه نيست كه غير از خداوند كه نامحدود است، چيز ديگري نميتواند نامحدود و بي نهايت باشد; پس بي نهايت بودن اعداد چگونه توجيه ميشود؟

لطفاً در مورد قلقله توضيح دهيد؟

معناي لا جبر و لا تفويض بل امر بين امرين چيست؟

صور اسرافيل چيست؟ و آيا صدايي كه گاهي در گوش شنيده ميشود همان صور است يا نه؟ و شنيدهام كه هنگام شنيدن اين صور بايد صلوات گفت.

آيا در عالم برزخ ارتباط ارواح به طور كلي با دنيا و عالم ماده قطع ميشود؟

آيا پاسخ هر پرسشي دربارة خلقت انسان، در قرآن آمده است؟

در مورد آيه 30 بقره، طبق روايات اظهار شده است كه چون خلقت آدم تنها در يك دوره نبوده، لذا ملايكه آگاهي از افساد آدميان داشتند. لطفاً بفرماييد آيا اين روايات صحيح است؟ ديگر اين كه آيا اين بحث رابطه با نظريه داروين دارد يا خير؟

آيا عدالت ميتواند، همه را در خود جاي دهد؟

الف ـ عالم غير مادي كه انسان پس از مرگ به آنجا ميرود، در كجا واقع است؟

ب ـ آيا انسان پس از مرگ از پاداش و عذاب برخوردار است؟ اگر هست چرا بدون حساب و كتاب؟

جآيا اين پاداش و عذاب از همان بهشت و جهنم وعده داده شده است؟ در اين صورت آيا بهشت و جهنم واقعي امري روحي و غير ماديند؟

د ـ آيا زندگي انسان پس از قيامت مادي است يا معنوي؟ لازمة مادي بودن مكان داشتن بهشت و جهنم است؟ اگر مكان داشته باشد در كجا ميتواند باشد؟

رحمان كدام يك از موارد بخشنده و بخشاينده را شامل ميشود؟ چرا؟ لطفاً به طور مفصل توضيح دهيد؟

با توجه به آيات سورة بقره، كه قصاص انسان آزاد را در مقابل آزاد و برده را در مقابل برده، بيان فرمود، آيا اين نوعي بيعدالتي و بيارزش شمردن جوهره انساني نيست؟

الف ـ لطفاً آياتي را كه دربارة محشر، چگونگي حشر و شكل افراد در قيامت وجود دارد توضيح دهيد؟ ب ـ در مورد جهنم و افرادي كه وارد آن خواهند شد نيز مطالبي بنويسيد؟

  1. 1247 از 4632