مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا بعضي اوقات احساس ميكنم كه آخرت وجود ندارد؟

دختر خانمي است كه برادرانش با او رفتار بدي دارند، مانند مسخره كردن و حرف زشت زدن، و مادرش هم فقط به آنان توجه دارد، اين دختر خانم با آن كه سعي ميكند با آنها مهربان باشد، اما آنان با او بدرفتاري ميكنند; به اين خاطر، خانه برايش جهنم و مدرسه، مانند بهشت است و... تكليف و وظيفة اين دختر چيست؟ آيا اگر اعتقادي به خدا نداشته به جهنم برود، مقَصِّر خود اوست يا پدر و مادر؟

آيا صحبت كردن حيوانات و پرندگان با پيامبران: به صورت الفاظ خاص و زبان صورت ميگرفت؟

آيا ميشود به كتاب يا نوار سياحت غرب اطمينان كرد؟ آيا آنچه نقل ميكند در عالم برزخ اتفاق افتاده است؟

آيا انسانهاي رواني و ديوانه به بهشت ميروند؟

چرا انسان برترين مخلوق خداست؟

لطفاً دربارة وجود خداوند توضيح دهيد؟

داستان پيمان الست چه ميباشد؟

قدرت تشخيص در افراد چگونه رشد ميكند؟

آيا اين مطلب صحيح است كه خدا، جنبش و حركت ندارد، چرا؟

چگونه عزرائيلميفهمد كه اجل فردي رسيده است؟

اگر ديدن، شنيدن و حركت دست و پا، استعداد ذاتي اعضا و جوارح است، چرا بعد از مرگ با آن كه اعضا در ظاهر كامل هستند، اما هيچ كاري نميتوانند انجام دهند؟

  1. 1248 از 4632