مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

لطفاً كه در آن از مكر و حيله الهي سخن به ميان آمده تشريح كنيد و بفرماييد صفت مكّار و محيل براي خداوند به چه معناست؟

وقتي فردي از دنيا ميرود، فرشتگان الهي (نكير و منكر) كي براي پرسش ميآيند؟

ميدانيم كه بدن انسان از مغز فرمان ميگيرد، حال اگر بر اثر حادثهاي مغز انسان مؤمن و خوبي را به فردي غير مؤمن پيوند بزنند، آيا اين فرد خوب شده و همانند مؤمن به بهشت خواهد رفت؟

آيا تمام افرادي كه جان ميدهند، به ديدن فرشتة الهي (عزرائيل) قادر ميشوند، اگر چنين است، پس چرا در چهرة آنان، علايمي كه بر ديدن فرشتة مرگ دلالت كند ديده نميشود؟

آيا ميت پس از قبض روح و پيش از دفن، در كنار جسم باقي ميماند، و آيا به درك حالات و سخنان افرادي كه بر بستر مرگ او حاضر شدهاند، توانا ميباشد، چرا؟

لطفاً دربارة معناي كفواً احد توضيح دهيد؟

بر اين باوريم كه انسان خليفة خدا بر روي زمين و برترين آفريدة اوست. آيا اين امكان وجود نداشت كه برترين آفريدة خدا، موجودي فراتر و برتر از انسان باشد؟

براي اثبات قيامت گفته ميشود كه روح، فناناپذير است و از بين نميرود. اين مطلب، درست است و با عقل جور درميآيد، ولي چگونه بپذيريم كه روح زماني نبوده، از عدم خلق شده است.

خداوند در آية 88 سوره نمل، چه ميفرمايد؟ آيا حركت كوهها، به اين دنيا مربوط است يا به جهان آخرت; آيا حركت كوهها، جدا از حركت زمين است يا نه؟ در صورتي كه به جهان مادّي مربوط بوده، جداي از حركت زمين است. لطفاً در اين باره توضيح دهيد.

هتك با باطل چه فرقي دارد؟

آية 27 سورة فرقان، در ترسيم بهرة كساني كه زيان ديدهاند، چنين ميفرمايد: يوم يعض الظالم علي يديه...، آيا اين تعبير كنايه است يا حقيقت؟

آية 27 سورة فرقان، در ترسيم بهرة كساني كه زيان ديدهاند، چنين ميفرمايد: يوم يعض الظالم علي يديه...، آيا اين تعبير كنايه است يا حقيقت؟

  1. 1250 از 4632