مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا اينكه ميگويند مرگ به دست خداست، با اختيار انسان مغاير نيست؟ آيا كسي كه بر اثر برقگرفتگي، اعتياد و مانند آن ميميرد، خدا ميخواهد يا به اختيار انسان است؟

چه زماني اگر الف و لام بر سر كلمهاي بيايد به معناي براي است; زيرا بيشتر كلمات عربي با ال شروع ميشوند; مانند: الناس، الخناس و... .

در چند جاي قرآن هنگامي كه از روز قيامت سخن به ميان ميآيد، عبارتهاي لا ريب فيه يا افعال ماضي كه كنايه از حتمي بودن آن ميباشد، به كار رفته است; پرسش اين است كه تأكيد و هشدار فراوان در اين موارد، از چه مطلبي حكايت ميكند؟

عاقبت انسانها بعد از اينكه در قيامت به جزاي خود رسيدند و آنهايي كه لايق بهشت هستند به بهشت رفته و جهنميان به جهنم رفتند چگونه خواهد بود؟ آيا زندگي آخرت مثل همين دنيا خواهد بود؟

آيا كلمة عِباد با عُبّاد از نظر معنا تفاوت دارد؟

آيا در عرصة محشر همة مخلوقات جمع ميشوند؟ آيا محشر همين زمين خاكي زير پاي ما است؟

آيا حالات قيامت شامل عالم برزخ هم ميشود؟

حالات قيامت كه در قرآن كريم بيان شده، بعد از صور دوم اسرافيلاست يا قبل از صور اول و يا مابين دو صور اسرافيل ميباشد؟

اگر كافري در قيامت با مشاهده آتش جهنم، شهادتين را بر زبان جاري كند، آيا خداوند او را ميبخشد؟

آيا اعتقاد به رجعت، با قيامت و حشر مردگان، سازگار است؟

سخن خداوند در خطاب به فرشتگان كه فرمود: إِنِّيَّ أَعْلَمُ مَا لاَتَعْلَمُون به چه معناست؟

عنوان از خاك، در خاك، دوباره از خاك را توضيح دهيد.

  1. 1253 از 4632