مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

معاني و فرق ميان لغات زير را بنويسيد؟

ورع و تقوي، الحاد و ارتداد، لمم و ذنب، بركت و رحمت، لا يعلمون بالا يفقهون و...

كلمة لِيَسُـ ?‹ُوا و يتفيَّؤُا چگونه خوانده ميشود؟

دربارة آيه آخر سوره لقمان (يعلم ما في الارحام)، چند امر از مختصات ذات باري تعالي است. يكي علم به قيامت و ديگر انزال باران و سومي علم به رحمها و ... كه در نورالثقلين آمده ... با توجه به تشخيص به وسيله سونوگرافي اين مطلب چگونه از صفات خدا ميشود كه فقط او ميداند؟ با توجه به آية فوق كه ميفرمايد: آدمي از فرداي خود خبر ندارد، پس جايگاه پيشبيني و برنامهريزي چه ميشود؟

الف ـ به هنگام برپايي قيامت و در هم پيچيده شدن كوهها، ستارگان و ويراني منازل، قرآنهايي كه در خانهها هست چه ميشوند؟ ب ـ كساني كه در حرم مطهر يا مساجد هستند، آيا از بين ميروند يا اصلا چيزي احساس نميكنند؟

منظور قرآن كريم از فرشتگاني كه مراقب اعمال انسان هستند وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَـَفِظِينَ # كِرَامًا كَـَتِبِينَ # يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (انفطار، 10ـ12) چيست؟

چرا جملة فتحت در وصف جهنم در آيه 71 زمر بدون واو آمده، ولي در وصف بهشت با واو ذكر شده است؟

شعائر اللّه يعني چه؟ تعداد آنها مانند: صفا و مروه و دليل نامگذاري آنها را شرح دهيد؟

چرا ميگويند بايد از خدا ترسيد، در حالي كه اين همه مهربان است؟

روز قيامت كي برپا ميشود؟

فرشتگان از چه جنسي هستند؟

چرا بعضيها از مرگ ميهراسند؟

چرا با اين كه هاي هذه جوهري است و ضمير نميباشد، اشباع ميشود؟

  1. 1254 از 4632