مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

جهان ما چگونه جهاني است و بر پايه چه چيزي بنا شده است؟

منظور از آيه ...وَ لاَيُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ; خداوند گروهي از مردم را در روز قيامت تزكيه و پاك نخواهد كرد. چيست؟ لطفا توضيح دهيد.

آيا در عالم برزخ يا در قيامت ميتوان توبه كرد؟

با توجه به آية نخست سوره قمر كه ميفرمايد: اِقتَرَبَتِ السّاعَةُ وانشَقَّ القَمَر; الف ـ از آن جا كه هر دو فعل ماضي بوده، ولي يكي بر گذشته و ديگري بر آينده دلالت ميكند، اين مطلب از نظر ادبي، چگونه توجيهپذير است؟

ب ـ با توجه به اين كه واو عطف بر جمع دلالت ميكند، پس مفهوم آيه شريف آن است كه هر دو فعل، واقع شده است.

ج ـ با توجه به اين كه باب افتعال براي طلب شيء ميآيد، در اين جا چه كسي نزديك شدن قيامت را طلب كرده است؟

لطفاً به صورت كوتاه و مختصر، عدل الهي را كه از اصول دين (مذهب) است، با برهان و استدلال روشن، اثبات نماييد.

شأن و كار مؤمنان در بهشت چه خواهد بود، آيا رواياتي در اين باره وجود دارد؟ لطفاً دربارة ديدار الهي (لقأالله)، تا اندازة ممكن توضيح دهيد.

با توجه به اين كه آيه نخست سوره توحيد، بيان كنندة وحدانيت خداوند است، بين يكتايي خداوند و اين كه گاهي گفته ميشود فلان چيز، يكتا و منحصر به فرد است، چه فرقي ميباشد؟

آية إِلَيَ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ;(قيامه،23) ميفرمايد كه عدهاي در قيامت خدا را قلباً مشاهده و انوار تجليات حضرت حق را ميبينند; آيا مؤمناني كه ايمان ضعيفي دارند و آن قدر هم عارف نيستند، در روز قيامت از اين لقأ عارفانه بهرهمندند يا خير؟

چرا خداوند به بعضي عقل كم داده و به بعضي زياد؟ اين مسأله با عدل خداوند چگونه تفسير ميشود؟

با توجه به آية 164 سورة صافات، مقام فرشتگان را توضيح دهيد؟

آيا در بهشت يا جهنّم و به طور كلي در جهان آخرت و روز قيامت، ميتوانيم اعضاي خانواده خود را ببينيم؟ براي مثال اگر قرار شد بهشتي باشيم، آيا پدر و مادر دنيايي ما فراموش شده، هر كسي به دنبال زندگي خودش ميرود و در صورت جدا شدن از يكديگر، محبتي كه از آنان در دلهاي ما وجود داشته از بين ميرود؟

با توجه به آية شريف: ربنا ما خلقت هذا باطلا، مفهوم باطل نبودن آفرينش آسمانها چيست؟

  1. 1256 از 4632