مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا قيامت روي زمين واقع ميشود؟

آيا در عالم برزخ، روح به تنهايي مستوجب جزا يا پاداش ميشود، يا روح و جسم با هم عذاب و پاداش دريافت ميدارند؟

درباره بهشت و دوزخ توضيح دهيد؟

لطفاً درباره سوره قيامت توضيحاتي ارايه دهيد؟

لطفاً توضيح دهيد كه چگونه ميتوان با قرآن، وجود و ضرورت معاد و روز قيامت را اثبات كرد؟

اگر جن از آتش آفريده شده و جسم است، پس چرا در اين دنيا ديده نميشود، مگر آتش ديده نميشود؟ مفصلاً توضيح دهيد.

چرا قرآن قيامت را نزديك ميداند؟

در آيه 4 سورة معارج روز قيامت برابر پنجاه هزار سال دانسته شده است. لطفاً بفرماييد آيا در آن جا زمان وجود ندارد؟ چنانچه وجود دارد سال آنجا با اين دنيا چه تفاوتي دارد؟

در برخي از آيات آمده است خداوند از روح خود به انسان دميده است در برخي ديگر از آيات آمده است: خداوند در آخرت روح را عذاب ميكند. آيا اين به اين معنا نيست كه خداوند روح خود را عذاب ميكند؟ اگر چنين نيست، پس عذاب آن دنيا چگونه است و اين كه آيا خداوند روح است؟

در آيههاي (انفال،65و66): اي پيامبر، مؤمنان را به جهاد برانگيز، اگر از ميان شما بيست تن شكيبا باشند، بر دويست تن چيره ميشوند و اگر از شما يك صد تن باشند، بر هزار تن از كافران پيروز ميشوند، چرا كه آنان قومياند كه نميفهمند. اكنون خدا بر شما تخفيف داده و معلوم داشت كه در شما ضعفي هست، پس اگر از ميان شما صد تن شكيبا باشند، به توفيق الهي بر دويست نفر غلبه پيدا ميكنند و اگر هزار نفر يافت شوند، بر دو هزار تن غلبه كنند و خدا با شكيبايان است. منظور از بيان اين اعداد دقيق، آن هم با تكرار و تاكيد چيست و چه حكمتي دارد؟

خداوند متعال قبل از اينكه انسان را بيافريند به چه كاري مشغول بود؟

در عالم آخرت وضع زمان چگونه است؟

  1. 1260 از 4632