مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

معناي خوف از خدا چيست؟

طي اين مرحله بي همرهي خضر مكن ( چگونه بايد به اين خضر و استاد دسترسي يابيم؟)

مفهوم دقيقتري از خودشناسي را مي خواهم بدانم ؟آيا خودشناسي همان شناخت ،استعدادهاي شخصي ،نيروهاي فيزيكي و روحي دروني خودمان است ؟اگر جواب مثبت است شايد بيشتر انسانها به اين نيروها اشنا هستند اما به درجه خداشناسي كه بعد از خودشناسي آمده نرسيدهاند.

چرا كسي كه در اين دنيا از نظر مادي مشكلي ندارد و در خانوادة مذهبي به دنيا آمده است و تمام شرائط ايدهآل را بدون كه زحمتي بكشد دارد و در آخرت هم مشكلي اين افراد چه فرقي با كسيكه در خانوادة فقير به دنيا آمده و از نظر مذهبي هم خوب نيستند منظور من اين است كه چرا فرد اولي در هر دوجهان بدون هيچ دردي خوشبخت است و فرد دومي در در هر دو جهان مشكل دارد؟

آيا اختيار را خدا به انسانها داده است اگر جواب مثبت است پس چرا پيامبر كه ميگوييم چون از قبل از اختيارات خود به نحو خوبي استفاده كرده بود پيامبر شد و به من يا شما اين اختيار داده نشده؟

عدل الهي را توضيح فرمائيد؟

نوع ارتباط با خداوند و ائمه (

بعد از قيامت خدا چه كاري مي خواهد انجام دهد ؟

آيا در جامعه ما عدل به معناي واقعي برقرار است؟

چرا اهل تسنن در اصول دين چيزي به نام عدل را قبول ندارند؟

چگونه ميتوان علم خداوند را منافي با جبر ندانست؟

با مراجعه به چه كتابهايي در اخلاقيات و سيرو سلوك مي توان به تفاوت ناچيز بين برخي از فضائل و رذائل اخلاقي نظير حسد و غبطه ، توكل وسستي و غيره پي برد؟

چگونه ميتوان عدالت را در زواياي زندگي خودمان و جامعه برقرار كرد؟

  1. 1268 از 4632