مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

فلسفة ملاصدرا نسبت به عالم وجود.


بدن انسان پس ازاينكه درخاك گذاشته مي شود تجزيه شده وپس ازطي مراحلي سرانجام به صورت انساني ديگر بوجود مي آيد سؤال اينست كه درروز قيامت چگونه اجزا به هم پيوند خورده وانسان حاضر مي شود؟

آيا در مورد مسئله اي كه انسان قدرت تفكر آن را ندارد يعني قابل فهم نيست مي تواند تفكر كند كه از آن نهي شود مانند آن چه كه از مورد تفكر در ذات خداوند نهي شده است؟

اگر خدا بندگان خود رادوست دارد پس چرا آنها رادرگناه قرار مي دهد يعني چرا هنگام گناه كردن ازآنها جلوگيري نمي كند؟

آيا اينكه انسان خدا را به خاطر ترس از جهنم يا اميد به بهشت عبادت كند آيا اين عبادت آميخته با شرك است و آيا چگونه مي توان به مرتبه اي رسيد كه خدا را براي خودش عبادت كرد؟

علم فعلي خداوند به چه معناست و آيا كسي مي توند علمش از لحاظ فعل مساوي با علم خدا باشد؟ چگونه به درجه اي برسد كه عملش علم خداست؟ علم ذاتي خداوند چيست؟

چرا خداوند انسانها را مذكر و مونث آفريد چه نيازي به توليد مثل بود خداوند از همان ابتدا همه كسانيكه را مي خواست بيافريند ، مي آميزد ، حال چه زن ، چه مرد ؟

چرا اهل تسنن در اصول دين چيزي به نام عدل را قبول ندارند؟

چرا فرشتگان وقتي امر به سجده شدند گفتند كه چرا كسي را به مابرتري دادي كه فساد وخونريزي مي كند. مگر فرشتگان مي دانستند انسان چگونه زندگي مي كند درحاليكه انسان هنوز آفريده نشده بود؟

خدا از چه زماني بوجود آمد يعني اول زماني كه خدا بوده چه زماني بوده ؟ خدا چطور بوجود آمده است ؟

آيا قبل از اين نسل انسانها بشر ديگري كه حشر و نشري داشته باشند بوده است يا نه؟

علت اينكه خداوند حضرت آدم را ابتدا در بهشت و سپس به زمين منتقل كرد چه بود يعني اگر مقصود آفرينش انسان روي زمين بود چرا خدا ابتدا حضرت آدم را در بهشت خلق كرد تا بعد به زمين منتقل شود.

  1. 1271 از 4632