مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

عالم ذر چيست؟

آيا اين عدالت است كه انسان اجباراً به اين دنيا آورده شود و سپس به او گفته شود كه تو مختاري وهر كاري كه انجام دهي مستوجب عقوبت يا اجر هستي اين عدل الهي است؟

دربعضي مواقع انسان از روي ناآگاهي دردوراهي خير و شر نمي تواند راه درست را انتخاب كند وحتي با توكل به خداوند كه راه خير را به او نشان دهد بعد ازمدتي متوجه مي شود كه راه انتخاب شده صحيح نيست ونه تنها خيري درآن نيست بلكه شر را براي او به همراه دارد.تكليف انسان دراين مواقع چيست؟

خدا چه ميخورد و چه ميپوشد و چه كار ميكند؟

اينكه مي گويند هدف از آفرينش انسان و خلفت وي آزمايش و تقرب الهي مي باشد، خوب بعد از اينكه اين دنيا تمام شد و بعضي از انسانها به بهشت رفتند و بعضي ها به جهنم، در آنجا خدا اين انسانها را مي خواهد چكار كند، چه نيازي به اين انسانها دارد، انسانهاي بهشتي و جهنمي به چه درد خدا مي خورند، خدا هدفش از اين كار چيست؟

فلسفه پرهيز از شرك چيست؟

فلسفه عدل چيست؟

سن خداوند چند سال است؟

خداوند تبارك و تعالي چگونه به وجود آمده است؟

وجود ما در اين دنيا چيست؟

به چه دليل انسان به وجود آمد و دليل آن چيست؟

در روز قيامت انسانها چگونه از هم جدا مي شوند؟

  1. 1277 از 4632