مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

جبر و اختيار به چه معناست؟

وحدت وجود يعني چه؟

فلسفه آفرينش چيست؟ و چرا انسان به اين دنيا آمده است؟

آيا فلسفه تنها راه رسيدن به خداست؟ و حق بودن فلسفه را اثبات كنيد.

كلمه خدا يعني چه؟

وقتي ما مي ميريم روح ما از بدنمان آزاد مي شود و مي توانيم جسم يا بدن خودرا ببينيم آنوقت ما انسان ها را در چه حالت يا با چه شكلي مي بينيم؟

آيا ما در آن جهان همديگر را مي شناسيم؟ در آن جهان مثل اين جهان عمل مي كنيم يا نه؟ مي خواهم بدانم كه در آن جهان خانههاي ما چه شكلي دارد؟

مي خواهم بدانم آيا ما وقتي به آخرت رفتيم يعني در آن جهان، خداوند را ميبينيم؟ و مي خواهم بدانم خدا به ما چه مي گويد؟

چگونه مي توان از عذاب قبر و قيامت جلوگيري كرد؟

من دوست دارم در مورد آخرت بدانم. بهشت و جهنم را توضيح دهيد.

خداوند مي داند كه سرانجام ما چه مي شود، پس چرا انسان را مي آفريند تا همان چيزهايي را كه خداوند مي داند انجام دهد؟

خدا چگونه درست شده است؟

  1. 1278 از 4632