مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا خداوند انسان را آفريد؟

منظور از سدي كه در قرآن كريم آمده است كه فرموده است تا روز قيامت اين سد پا برجاست آيا آن سد در همين كره زمين مي باشد؟

اينكه عقل يك پديده مجرد است يعني چه ؟

غرض خداوند از آفرينش جهان چه مي باشد؟

حادث و قديم به چه معناست ؟

خداوند بشر را براي چه منظوري خلق كرده؟ اگر براي عبادت خودش خلق كرده كه در اينجا نياز ميباشد پس چگونه خداوند بي نياز است؟

نفوس مجرده يعني چه ؟ و آيا اشياء ويا حيوانها ويا نباتات نفوس مجرده دارند؟

هدف از خلقت انسان به صورت موجودي دوپا، متفكر و داراي انتخاب چيست؟

شفاعت در روز قيامت به چه صورت و به دست چه شخصي مي باشد ؟

ما چگونه خدائي را كه نديده ايم مي پرستيم ؟

در مورد پيدايش خلقت انسان با توجه به نظريه ترانسفور ميست ها و سپس داروين توضيحي مختصر بدهيد؟ يكي از اساتيد دانشگاه اين موضوع را وجه تمايز بين روحانيت و دانشمندان دانسته اند؟ (با توجه به خلقت انسان در قرآن)

خدايي كه مافوق همه كارهاست و به هيچ چيزي احتياج نداره چرا بنده را خلق كرده است، و اين همه چيز را از بنده هاي خود ميخواهد يك بنده را پولدار و يك بنده را بي پول؟

  1. 1280 از 4632