مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

ظرفيت انسان را خداوند چگونه به ما داده است؟

لطفاً الفاظ زير را معني فرماييد با توضيح؟

اگزيستانسياليسم، سوسياليسم، پلوراليسم، ليبراليسم، امپرياليسم، دموكراسي، سوررئاليسم رئاليسم

مي توانيد دين خدا را كامل يا در چند سطر توضيح دهيد؟

آيا انسان موجودي مختار است؟ آيا خدا در زندگي انسان دخل و تصرف دارد؟ در صورت اينكه تصرف دارد بايد در تصميم گيري هاي انسان دخالت داشته باشد زيرا از قبل مي دانسته كه انسان چه تصميمي را در زندگي خود مي گيرد مثلاً بين دوراهي كه يكي از آن بد و ديگري خوب است خدا از قبل مي دانسته كه انسان كدام راه را انتخاب مي كند و تقدير او بر اين بوده كه انسان به آن راه برود و اگر آن راه گناه باشد چرا انسان بايد عذاب بكشد مگر به آنجا نرسيده ايم و نتيجه نگرفته ايم كه خدا به جاي ما تصميم مي گيرد پس ما بايد در جهان آخرت عذاب ببينيم من مدت زماني است كه در مورد اين موضوع دچار ابهام شده ام و مي خواهم اين ابهام را براي من حل كنيد؟

از توحيد چگونه برداشتي صحيح داشته باشيم؟ اگر سير مطالعاتي لازم است يا دوري از رزايلي براي درك عمق اين مطلب لازم است يادآوري بفرماييد؟

عرفان، فلسفه، حكمت، اصول، كلام، فقه و منطق هر كدام چه تعريفي دارند و كدام يك در رديف علوم عقلي و نقلي قرار مي گيرند؟

آيا صادر اول و عقل اول يكي هستند؟ توضيح دهيد؟

در باب اصطلاح اعيان ثابته توضيح دهيد؟

در باب بداء و نسخ توضيحاتي بفرماييد؟

كلمه خدا يعني چه؟

خلقت انسان چه فايده اي براي خدا دارد؟

كي خدا را به دنيا آورده است؟

  1. 1282 از 4632