مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اعتقاد به قضا و قدر با اختيار و آزادي انسان سازگار نيست .
چرا خدا از ظلم و ستمها جلوگيري نمي كند ؟
در عالم چيزي با وصف امكان وجود ندارد زيرا اراده ازليه الهي يا به وجود آن تعلق گرفته است كه در ايـن صـورت ضـروري الـوجود مي شود ; يا به عدم آن تعلق گرفته كه در اين صورت ضروري العدم مي گردد . حال با شمول اين قاعده بر افعال اختياري انسان اين اشكال روي مي دهد كه با فرض وجود و تعلق اراده ازلـي الـهـي كه تخلف ناپذير نيست , جايي براي اختيار و اراده انسان باقي نمي ماند و قدرت قبل ازفعل , و تكليف نيز معنايي نخواهد داشت .
مختار بودن خداي متعال را بيان كنيد .
وجود اختيار و اراده آزاد انسان را توضيح دهيد ؟
آيا تاثير ميلهاي دروني و عوامل برانگيزنده آنها , منافاتي با اختيار انسان دارد ؟ چرا ؟
آيا تاثير وراثت و عوامل محيطي و اجتماعي مستلزم جبر است ؟ چرا ؟
آيا علم ازلي الهي اختيار انسان را نفي مي كند ؟ چرا ؟
اعمال اختيار و انتخاب آگاهانه انسان , نياز به چه اموري دارد ؟
اگر ملائكه داراي اختيار نيستند چگونه ممكن است به آنها امر شود . زيرا امر ونهي مستلزم قدرت و اختيار است ؟
در قرآن خطاب به خداوند آمده : تو هستي كه به هر كس بخواهي حكومت مي بخشي و ازهر كس بـخـواهي حكومت را جدا مي سازي , هر كس را بخواهي بر تخت عزت مي نشاني وهر كس را اراده كـنـي بـر خـاك مـذلت قرار مي دهي يعني هر كس به حكومتي مي رسد و يا از حكومت , سقوط مي كند خواست خدا بوده و نتيجه اين سخن , امضاي تمام حكومتهاي جباران و ستمگران تاريخ از قبيل حكومت چنگيز و هيتلر و 000 به دست خداوندمي باشد ؟
پاداش و كيفر متوقف بر تكليف است و شرط تكليف اختيار است , در حاليكه حيوانات اختيار ندارند پس چگونه ممكن است حيوانات نيز مكلف باشند ؟
  1. 1294 از 4632