مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

زماني كه جنيان انسان را اذيت ميكنند چه كار بايد كرد تا شر از آنها محفوظ ماند. چرا جنيان به برخي انسانها آسيب ميرسانند؟قبلاً سؤال كرده بودم كه: آيا ميشود فردي شيطان باشد و خودش نداند؟ جواب داده بوديد كه: خير شيطان به معناي آن موجود خاص نميشود» پس چرا ميگويند شيطان به هر شكل و به هر عنواني و متناسب با شخصيت افرادي كه ميخواهد آنها را منحرف كند، ظاهر ميشود، مثلاً ميگويند «عمر و عاص خود شيطان بوده در شكل انسان» آيا درست است؟ميدانيم كه شيطان به هر شكلي در ميآيد، با توجه به اين مطلب آيا ميشود كسي شيطان باشد و خودش نداند؟شيطان چگونه ما را فريب ميدهد در حالي كه ما او را نميبينيم.

كفاره گناهان آيا باعث تخفيف در گناهان ميشود و به جبران گناهي كه كردند چه كفارهاي بايد بدهند، آيا ميتوان به جاي آن نماز خواند و يا ذكر گفت، و گفتن چه ذكري براي دور كردن شيطان از نفس بهتر است؟

شخصي است كه هرگاه پولي را در خانه ميگذارد، غيب ميشود و مطمئن است كه كار اجنه است. سؤال من اين است كه آيا جن ميتواند در امور زندگي انسانها دخالت كند.

چه كنيم تا دچار وسوسه شيطان نشويم؟

آيا ارتباط با جنيان امكانپذير است؟ آيا سودمند است يا مضر؟

آيا انسانها ميتوانند با جنها ارتباط داشته و آنها را رؤيت كنند و با آنها داراي يك زندگي اجتماعي باشند؟

جنسيّت جن و شيطان هر دو از آتش است. آيا رفتارهاي آنها و ذات آنها يكسان است؟

چند سال از نافرماني شيطان و خروج آدم و حوا از بهشت مي گذرد و هر يك از پيامبران اولوالعزم چند سال پيش بودند؟

آيا شيطان مي تواند براي انسانهاي معمولي به شكلهاي مختلف ظاهر گردد، در حالي كه ماهيتش از آتش است؟

  1. 1298 از 4632