مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا جن ها را ميتوان مشاهده كرد؟

چند فرشته دور تا دور انسان وجود دارد، كار هر كدام چيست؟

فلسفة خلقت جن چيست؟

آيا موجوداتي به نام جن وجود خارجي دارند؟

چرا خداوند با اين همه قدرت، شيطان و بدي را از بين نمي برد؟

آيا شيطان راه برگشت و توبه دارد؟

چدا خداوند با قدرتي كه دارد شيطان را نابود نمي كند؟(پ)

آيا جن وجود دارد؟ (پ)

آيا اين گفته صحيح است كه با تلاوت آياتي از سوره مباركه الرحمن جنيان به سراغ انسانها ميآيند؟

چرا قدرت جنيان، بيشتر از ما است و ميتوانند كارهاي خارقالعاده انجام دهند؟

چرا مشيت خدا، بر اين تعلق گرفته، كه جن از ديد ما مخفي باشد؟

آيا جنها به انسان آسيب ميرسانند؟ بيشتر در چه مناطقي و مكانهايي زندگي ميكنند، عمر آنان چقدر است؟

  1. 1307 از 4632