مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا ابليس فرشته بود يا از جن؟

آيا ابليس فرشته بود يا از جن؟

آيا به جز جن و انسان، موجود ديگري كه بتواند فكر كند وجود دارد؟

آيا امكان دارد كه شيطان دوباره از مقرّبان درگاه خداوند گردد؟

آيا بعضي از انسانها، ميتوانند با شياطين، ارتباط برقرار كنند؟

آيههاي قبلي و بعدي آية 62 سورة يس خطاب به انسانها، در جهان آخرت است. در آيه 62 آمده است: آيا هنوز هم عقل و فكرت كار نميبنديد تااز... بپرهيزيد. لطفاً بفرماييد مگر در جهان آخرت هم، شيطان مردم را فريب ميدهد؟

در آية 6 سورة جن از گروهي از نوع بشر ياد شده كه خود را به جنيان ميسپارند. اين گروه از بشر و اين گونه از جنيان چگونهاند؟ چرا اين گروه از مردم خود را به جنيان ميسپارند؟

شيطان به خداوند ميگويد: همة بندگان به جز بندگان مخلَصت را گمراه ميكنم; او از كجا ميدانست بندگان خدا به دو دسته تقسيم ميشوند؟

پيروي از دين، دستور خدا و پيروي از هواي نفس، خواست شيطان است; چرا خواست شيطان زودتر اجابت ميشود؟

آيا ابليس از جنّ است؟

آيه بين اجنّه و انسان رابطه است يا نه؟

آيا غير از جن و انس، موجوداتي در جهان هستند كه داراي تكليف بوده، معذّب يا متنعّم باشند؟

  1. 1311 از 4632