مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

بيشتر جوانان از وسوسه هاي شيطان در امان نيستند براي جهاد اكبر و مبارزه با نفس و شيطان چه راه هايي سراغ داريد شيطان دشمن انسان است. چه راهي براي شناسايي اين دشمن و دفاع در برابر شيطان پيشنهاد مي كنيد؟

آيا وظايف جن در مقابل خدا همانند وظايف انسان در مقابل خدا است؟ و دو نوع جن وجود دارد 1ـ مومن و 2ـ سركش و عاصي در اين رابطه مي خواهمبيشتر بدانم؟

وعده شيطان چه بود كه خودش مي گويد من وعده دادم و خلاف كردم؟

چرا ما آنگونه كه همديگر را مشاهده ميكنيم نميتوانيم اجنه و فرشتهها را مشاهده كنيم؟

انسان به سبب افعال خلاف غير اراديش در خواب مؤاخذه نميشود. ولي آيا شيطان كه اقدام به فريب انسانها در خواب ميكند مورد كيفر و عذاب واقع ميشود؟در مورد خوابهاي الهي و شيطاني توضيح دهيد.چرا خداوند شيطان را آفريد ؟چرا خداوند از بين جنها كسي را به پيامبري برنگزيده و به آنها گفته كه بايد از پيامبراني كه در بين انسانها هستند پيروي كنند؟شيطان چيست؟
براي رهائي از آزار جنّ شرور چه بايد كرد؟
براي رهايي از آزار جنّ شرور چه بايد كرد؟
رفتار جنيان از نظر ايمان و كفر به انبياء , چگونه بوده است ؟
  1. 1314 از 4632