مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا ماده جهان حادث است ؟
آيا نابودي جهان و نظام طبيعت با عدالت خداوند سازگاري دارد؟
ازلي بودن جهان به چه معناست ؟
چرا اين جهان نمي تواند مقصد نهايي انسان باشد؟
رابطه حركت تكاملي جهان با خدا چيست؟
مادّه اوّليه جهان از كجا پديد آمد؟
آيا قبل از اين جهان، جهاني وجود داشته است؟
پاسخ كساني كه مي گويند: «چه كسي از آن جهان خبر آورده است» چيست؟
جهان برزخ در كجاست؟
در جهان بيني و ايدئولوژي اسلامي چون اصل وحي بر آن حاكم است بنابراين عقل چه نقشي مي تواند ايفا كند؟
آيا جهان هستي داراي معناي معقول است؟
پاسخگويي به اين سؤال كه جهان از كجا آمده، به كجا ميرود و ما در چه نقطهاي از جهان هستي قرار داريم، در حيطه چه علمي است؟

  1. 1316 از 4632