مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا ترس از خدا با عشق به خدا در تضاد است ؟
خالق خدا چه كسي است ؟
خداوند متعال داراي صفاتي از قبيل الرحمن ، الرحيم ، الغني و...مي باشد .آيا صفت العاشق ، نيز در مورد خداوند صدق مي كند؟
از كجا بفهميم خدا و ايمه از ما راضي مي باشند؟
شغل خداوند قبل از آفرينش جهان هستي چه بود؟
آيا خداوند را كسي آفريده است ؟
خداوند متعال ، چگونه موجودي است ؟
اگر خدا را در هر مكاني صدا مي كنيم مي شنود و ايمه هم در هر مكاني مي شنوندپس فرق خدا با بنده چيست ؟
آيا مدد نخواستن از ايمه و فقط از خدا استعانت خواستن گناه است ؟
چرا خداوند اينقدر در آيات خودنمايي كرده ؟
آيا خداوند براي بندگانش نيك خواه است ؟
آيا خداوند ما را دوست دارد و براي خدا، بودن و نبودن ما فرق مي كند؟
  1. 1323 از 4632