مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در زمان دلتنگي براي برقراري ارتباط معنوي و عاشقانه با خدا چه بايد كرد؟
وجود خدا را از قول يكي از دانشمندان بنويسيد؟
آيا مي توان گفت خدا روح يا نور است و صفات او با صفات بندگان چه فرقي دارد؟
آيا خدا از ادراكات واقعي است يا اعتباري؟
برخي معتقدند كه خدا همه چيز و همه چيز خداست و يا موجودات جزئي از خدا هستند آيا اين عقيده صحيح است؟
آيا خدا مي تواند كار محال را انجام دهد؟
چطور باور كنيم خدايي كه به آن عقيده داريم ساخته ذهن ما نيست؟
آيا خدا هم مانند موجودات ديگر مي تواند آفريدگاري داشته باشد؟
خداوند چگونه آمده است؟
آيا دانشمندان علوم طبيعي و تجربي به خداوند يگانه اعتقاد دارند؟
اولين بار چه كسي توانست وجود خدا را ثابت كند؟
وقتي به وجود خدا شك مي كنيم چگونه آن را از خود دور كنيم؟
  1. 1325 از 4632