مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا اين جمله را كه نسبت به راسل مي دهند صحيح است (اگر نتوانم خدا را اثبات كنم انكار آن را هم نمي توانم بكنم)؟
نظر يهوديت و مسيحيت و بودائيان و زردشتيان و ماركسيسم درباره ي خدا چيست؟
آيا از بين رفتن جهان و آمدن قيامت باين معني نيست كه وجود خدا بي اثر باشد؟
وجود خدا از كجا سرچشمه گرفته است؟












خداوند كه ماوراء ماده است چگونه در دنيا و در داخل اين دنياي ماده تسلط دارد؟
قبل از آنكه خداوند اين جهان را بيافريند در كجا بوده است؟
آيا خداوند در قيامت ديده مي شود؟
اگر خدا جسم نيست پس چرا كلمه «تو» را برايش بكار مي برند؟
در فيزيك و مكانيك مي خوانيم كه عامل بوجود آمدن اجسام مادي انرژي است و مي دانيم انرژي ماده تبديل مي شود از اين نمي توان نتيجه گرفت كه خدا انرژي است و به ماده تبديل مي شود؟
آيا خدا روح است؟
معناي نامحدود چيست؟
چرا آفريدگار جهان را «خـدا» نام نهاده اند؟
  1. 1326 از 4632