مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر خدا خودش را مي شناسد احتياج به شناسايي دارد در اين صورت خدا محتاج خواهد بود و اگر نشناسد نادان است واين هم درست نيست؟
آيا اعتقاد به اينكه از وقتي خداوند بود مخلوق هم بوده شركت در ازليت حق تعالي نيست؟
مبدأ قدرت خدا كجا است؟
آيا كاري كه هنوز انجام نداده ايم خدا از آن خبر دارد يا نه؟
از نظر علمي باران از بخار آب درياها و رودخانه ها است آيا علم خداوند در بوجود آمدن باران نقشي دارد؟
آيا اينكه سارتر مي گويد موجود كامل فاقد اراده و اختيار است صحيح است يا نه و اگر صحيح است با اينكه مي گوئيم خدا آزادانه وصاحب اراده است تناقض دارد اين تناقض را بايد چگونه حل كرد؟
آيا بشر بدون قدرت خدا از خود اختياري دارد؟
آيا آنچه انجام مي دهيم به خواست خداست؟
مي دانيم سرچشمه حيات گياه است، با توجه به اينكه گياه از موجود غيرزنده سرچشمه مي گيرد و تغذيه مي شود پس مي توانيم بگوئيم سرچشمه حيات از هم موجود غير زنده مي باشد و قابل پرستش نيست؟
اگر خداوند قدرتش نامحدود است پس چرا فرشتگان مأمور رسيدگي و مراقبت اعمال انسانها هستند؟
آيا خداوند، در هستي، علم و قدرت خويش به چيزي وابسته است؟
صفات ذات خداوند و صفات فعل او چه تفاوتي دارد؟
  1. 1333 از 4632