مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

صحيح است گفته شود كارهاي انسان به اراده خداوند است و آيا اين مطلب باستحقاق كيفر سازگار است؟
چرا بايد قبل از انجام هر كار «انشاء الله» گفت؟
آيا خداوند كه جسم نيست چگونه مي تواند جسم بوجود بياورد؟ مگر نه اين است كه معطي هر شيء بايد واجد آن باشد؟
آيا ابديت دليل ازليت است يا نه؟
آيا مي توان خالق و مخلوق هر دو ازلي دانست؟
آيا اينكه مي گويند: خداوند نيروي عظيمي است كه همه جا هست وناديني است و خالق همه موجودات است صحيح است يا خير؟
آيا در اين جهان جز خداوند و پيامبران كسي داراي دانش نامحدود هست؟
چرا هيچكس و هيچ چيز هماورد خدا نيست؟
با توجّه به اين كه خداوند داراي كمال مطلق است و همه عالم از اوست، آيا خلق ناقص توسط كامل امكان دارد؟
آيا مي توان گفت خدا طبيعت را ساخته و خود را كنار كشـيده است؟
آيا هنگامي كه خدا بود و هيچ نبود خداوند صفات فعليه نداشت؟ و آيا اين صفات در حق تعالي حادثند؟
خدا خودش ما را آفريده و خودش هم بايد خواسته هاي ما را عملي كند؟
  1. 1334 از 4632