مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا خداوند، سخن مي گويد؟ اگر چنين است، آيا لازمه آن جسم داشتن و محدود شدن وي نيست؟
نقش خداوند در نظام جهان چگونه است؟
بااينكه خداوند جسم و روح نيست چگونه مي تواند صحبت كند؟
خداوند كه علم و قدرت دارد ولي جسم نيست چطور مي تواند جهان را بوجود آورد؟
اينكه خداوند، جهان را از عدم به وجود آورده باشد محال است و چون خداوند كارنشدني انجام نمي دهد پس جهان در آغاز داراي ماده اوليه يي كه خداوند در آن تعبير به وجود آورده است؟
آيا خداوند آن چه را بوجود مي آورد عدم پيدا نمي كند؟
چرا (با توجه به اينكه فعل خدا از ذاتش جدا نيست)
چرا خدايي به آن مهرباني، در مقابل آن همه عبادت ابليس، يك خطاي او را نبخشيد؟
با اينكه خداوند به همه انسان ها روزي مي دهد، چرا بسياري از آن ها از گرسنگي جان مي دهند؟
با اينكه خداوند اين همه بخشنده و مهربان است چرا اين زندگي را از او مي گيرد؟
از آيات قرآن استفاده مي شود كه خداوند يا فرشتگان جان افراد را مي گيرند، بنايراين كسي كه ديگري را مي كشد وسيله اي بيش نيست، با اين وصف چرا مجازات مي شود؟
اگر خداوند به نماز و ساير اعمال ما نيازي ندارد، چرا آنها را بر ما واجب كرده است؟
خدا چيست؟ و آيا با موجودات است و يا جداي از آنها؟
  1. 1336 از 4632