مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا خدا مي تواند كار محال را انجام دهد؟
چطور باور كنيم خدايي كه به آن عقيده داريم ساخته ذهن ما نيست؟
چرا قرآن كه كلام الهي است ، در ارتباط با خداوند ، هميشه ضمير متكلّم به كار نمي برد؟
چرا و چگونه صفات خداوند ، عين ذات اوست؟
آيا كمال مطلق بودن و ذاتي بودن صفات خداوند ، او را بر ايجاد نظام احسن مجبور نكرده است؟
هدف از هستي خدا چيست؟
آيا داشتن خصلت هاي انساني مستلزم اعتقاد به خداست يا امكان دارد كسي به خصلت ها و ارزش هاي انساني احترام بگذارد بي آنكه به خدا عقيده داشته باشد؟
با توجيه علمي پديده هاي هستي ، چگونه مي توان پيدايش آن ها را به خداوند نسبت داد؟
چرا بحث الهيات سهل و ممتنع شمرده شده است؟
اگر هستي نقطه آغاز نداشته باشد معنايش بي نيازي از آفريدگار نيست؟
آيا خدا هم مانند موجودات ديگر مي تواند آفريدگاري داشته باشد؟
خداوند چگونه آمده است؟
  1. 1340 از 4632