مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

توحيد چه نقش اجتماعي دارد؟
در مورد موجودات نامحسوس كه از راه اثر آنها به وجودشان پي مي بريم آيا ممكن نيست كه در هنگام وجود اثر عامل موثر از بين رفته باشد؟ و اگر ممكن است پس چگونه وجود اثر بر وجود موجودات نامحسوس دلالت دارد؟
آيا قول يهود كه دست خدا بسته است و تفويض چه اشكالي دارد؟
اين كه خداوند در موارد بسياري نمونه هاي قدرت خويش را يادآور مي شود چه فايده دارد؟
آيا انسان را خداوند از بين مي برد يا طبيعت؟
رابطه حركت تكاملي جهان با خدا چيست؟
قبول داريم كه خداوند وجود دارد ولي فعلاً كار خداوند چيست؟
چرا علت العلل بايد واجب الوجود باشد و اگر ممكن باشد چه اشكالي پيش خواهد آمد و چه اشكالي دارد كه علت العلل شامل دو جزء باشد كه با هم تركيب شده و با هم اين جهان را به وجود آورده باشند؟
خدا از همه رازهاي نهاني آگاه است . اعتقاد به خدا و اعتقاد به آگاهي او بر همه رازهاي نهاني در زندگي انسان چه اثر عملي دارد؟
آغاز كردن كارها با نام خدا چه فايده اي دارد؟
آيا نيازمندي معلول به علّت تنها در حدوث است يا هم در حدوث است و هم در بقاء؟
به چه دليل نقص و محدوديّت در خداوند راه ندارد؟
  1. 1343 از 4632