مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره سئوال استفاده از سموم شیمایی که موجب مرگ جانداران می شود
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره سئوال آیا درختی که دارای جان و حیات است، سوزاندن و قطع آن موجب ضمان و گناه است؟
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره سئوال صنایعی که مدتها بدون اطلاع کسی عوامل آلوده کردن محیط زندگی انسانها را فراهم آورده اند چگونه بریءالذمه می شوند؟
پاسخ آیت الله مکارم درباره سئوال تصرّف در وجوه صدقه، کفّاره، زکات، خمس و مانند آن، به عنوان قرض و سپس برگرداندن آن چه صورت دارد؟
ژاسخ آیت الله مکارم درباره سئوال آیا خالکوبی در اسلام حرام است؟
پاسخ حضرت آیت الله سیستانی به پرسشی درباره شرایط حلیت جنین در شکم حیوان مذبوح
پاسخ های آیت الله سیستانی درباره معنا و احکام صله رحم
پاسخ حضرت آیت الله سیستانی درباره حق حضانت طفل سالم برای مادر مبتلا به ایدز
پاسخ حضرت آیت الله سیستانی درباره طفل شیرخورده از مادر رضاعی به این افراد محرم می شود
پاسخ حضرت آیت الله سیستانی به پرسشی درباره حد مجاز آرایش کردن زن بیرون از خانه
پاسخ ایت الله علوی گرگانی درباره استفاده از فیلتر شکن
پاسخ آیت الله سیستانی درباره سئوال آیا شعبده بازی برای تفریح و سرگرمی ایراد دارد ؟
  1. 136 از 4632