مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

نظر قرآن درباره خلقت انسان چيست ؟
ايـنـكـه خـداونـد در قـرآن مي فرمايد : ( من در روي زمين ( خليفه ) ( جانشين ) قرارخواهم داد منظور جانشين چه كسي و چه چيزي است ؟
ارزش حقيقي هر موجودي به چيست ؟
تـفـاوت رنـگ پـوسـت انسان ها و نيز جدايي قاره ها دلالت بر آن دارد كه نسل انسان به آدم و حوا بـرنـمي گردد بلكه دست كم به چهار زوج , سفيد پوست , سياه پوست , زردپوست و سرخ پوست برمي گردد .
چرا خداوند انسان را هلوع آفريد ؟
چـگـونـه خداوند ساكن غير متغير مافوق جسم بدون زمان و مكان ، موجودات متغير درمحدوده زمان و مكان بوجود آورد ؟ .
همه چيز را خدا آفريده است , پس خدا را كه آفريده ؟
اگر هر چيزي آفريدگاري دارد پس آفريدگار خدا كيست ؟
مفهوم خالقيت را شرح دهيد و فرق آن را با ايجاد و ابداع بيان كنيد .
تلازم خالقيت و ربوبيت را توضيح دهيد .
ملازمه بين خالقيت و ربوبيت را بيان كنيد ؟
هدف خلقت چيست ؟ چرا خدا كه به اعمال ما آگهي دارد ما را خلق كرد؟
  1. 1366 از 4632