مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در آيه 47 سوره حج آمده كه هر روز نزد خداوند، معادل هزار سال ما است. بر اين اساس آيا آفرينش آسمانها و زمين در شش هزار سال انجام گرفته است. اين مطلب چگونه با تحقيقات علمي كه عمر دنيا را در حدود 5 ميليارد سال بيان مي كند، قابل توجيه است؟
براساس تحقيقات علمي زمين ميليارها سال پيش به وجود آمده و در اثر تحول هاي بيشمار، حيات بر روي آن به وجود آمده است. آيا اين امر با اعتقاد به خلقت زمين و تدبير آن به وسيله خدا منافات ندارد؟
چرا خداوند با اينكه ميدانسته عدّهاي ستمكارند، آنها را خلق كرده؟ آيا خداوند دلش به حال بندگان نسوخته است؟وقتي به راه راست آمديم مي گوئيم به خواست خدا بوده و عقلي كه به ما عطا كرده پس چرا در هنگام ضلالت نمي گوييم خواست خداست؟

1- وقتي عصر پنجشنبه ها كه ما به ديدار رفتگان خود مي رويم وبر سر قبرشان حاضر مي شويم وفاتحه اي برايشان مي خواهيم اين فاتحه و 000 چه سودي براي آنها دارد ، زيرا من تصور مي كنم فقط در قبرشان استخوانهاي جسمشان هست ؟
خواندن فاتحه براي مردگان تا چه اندازه براي آنان فايده دارد؟ آيا خواندن فاتحه در شب براي آنان اشكال دارد؟

خودباختگي چيست و آثار و پيامدهاي آن كدام است؟

چگونه و براي نجات چه كساني خون خدا ريخته ميشود ؟
مراد از خير و شر چيست ؟
گواهانِ دادگاه الهي در روز قيامت، چه كساني هستند؟
چه كنيم تا خدا را بهتر درك كنيم و در تمامي لحظات او را احساس كنيم؟

ذات الهي را چگونه مي توان درك كرد
  1. 1370 از 4632