مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا روح انسان از قبيل موجودات و با آفرينش بدن به آن تعلق مي گيرد يا اينكه بدن قبل از او آفريده مي شود؟

تقويت روحي چگونه حاصل مي شود؟
آيا ممكن است روح انسان پس از مرگ به دنيا باز گردد و به كالبد ديگري تعلّق بگيرد؟
آيا روح هنگام خواب از بدن بيرون مي رود؟
آيا روح انسان از قبيل موجودات و با آفرينش بدن به آن تعلق مي گيرد يا اينكه بدن قبل ازدواج آفريده مي شود؟
ديدگاههاي فلاسفه جهان درباره روح چيست؟
چه دلائلي وجود روح را اثبات ميكند؟
چه دلائلي وجود روح را اثبات ميكند؟
منظور از توان روحي انسان چيست؟
غذاي روح چيست؟ آيا خوب است كه تا حدودي دنيا را كنار زده و به جاي توجه به جسم، متوجه روح باشيم؟اگر روح ما جاودانه و هميشگي است، پس چرا در كالبد و جسم جاودانه نيست؟

آيا روح از ماده تشكيل شده؟ اگر تشكيل نشده است، چگونه دانشمندان توانستند از روح عكس برداري كنند؟

  1. 1385 از 4632