مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ حضرت آیت الله وحید خراسانی به پرسشی درباره نماز کثیرسفربا مقصدهاى متفاوت
پاسخ حضرت آیت الله شبیری زنجانی به پرسشی درباره انجام ندادن تکالیف با تصور عدم بلوغ
پاسخ حضرت آیت الله سبحانی به پرسشی درباره تأخیر نماز از اول وقت به جهت دستور کارفرما
پاسخ حضرت آیت الله موسوی اردبیلی به پرسشی درباره نگهداری سگ های زینتی
پاسخ حضرت آیت الله موسوی اردبیلی به پرسشی درباره محرمیت همسر اجاره دهنده رحم
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره : ریش از نظر کوتاهی و بلندی باید چه مقدار باشد؟
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره مراد از فک پائین که باقی گذاشتن موهای آن واجب است چیست؟
پاسخ آیت الله خامنه ای درباه شرکت اساتید دانشگاهها در مجالس دسته جمعی درکشورهای بیگانه
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره :مشاهده برنامه‏ های تلویزیونی که از ماهواره دریافت می‏شوند، چه حکمی دارد؟
پاسخ حضرت آیت الله خامنه ای درباره :نگاه‌کردن به تصویر زن نامحرم و بدون پوشش چه حکمی دارد؟ نگاه‌کردن به‌صورت زن در تلویزیون چه حکمی دارد؟ آیا بین زن مسلمان و غیرمسلمان و بین پخش آن به‌طور مستقیم و یا غیر مستقیم تفاوتی وجود دارد؟
پاسخ حضرت آیت الله شبیری زنجانی به پرسشی درباره انجماد جسد مسلمان
پاسخ حضرت آیت الله شبیری زنجانی به پرسشی درباره استفاده از دفترچه درمانی دیگران
  1. 141 از 4632