مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

زندگي در عالم برزخ چگونه است؟آيت اللَّه آقا نجفي قوچاني (ره) در كتاب سياحت غرب آيا حقيقت را مكاشفه كرده يا در خواب مشاهده كرده يا روحش رفته و خبرهايي از برزخ آورده است؟

آيا فشار قبر بر جسم مادي وارد مي شود يا برزخي؟ در صورتي كه بر جسم برزخي وارد شود، اين فرمايش پيامبر(ص) در مورد سعد بن معاذ كه فرمود: اكنون قبر چنان فشار بر سينه هاي سعد وارد كرد كه صداي شكستن استخوان هاي او را شنيدمچگونه توجيه مي شود؟

بعد از قيامت چه مي شود
اموات از زمان مرگ تا قيامت در چه وضعيتي هستند
زمان و مكان عالم برزخ چه تفاوتي با زمان و مكان عالم دنيا دارند؟
1-لطفاًدر خصوص عالم ذر توضيحات لازم را عنايت فرمائيد ؟حالات وجودي انسان در آن عالم به چه صورت است ؟
2-اگر در عالم ذر از انسان تعهد گرفته شده باشد و حكم انسان معلوم شده باشدپس تلاش و كوشش در اين دنيا چه فايده اي دارد؟
1- عالم «ذر» چيست و تكليف در آن عالم چگونه است ؟
2- اينكه در آن عالم شيطان نبوده علت خراب بودن و جواب ندادن چيست ؟
عالم ذرّ چيست؟
عالم ذر چگونه عالمي است؟در اخبار عالم ذر آمده كهفرضاً حضرت رسول(9) نخستين كسي بود كه به وحدانيت خدا گواهي داد، بهر حال و لو در آن حال بوده، باز يك عقل و ظرفيت بالاتري نسبت به سايرين داشته كه توانسته چنين اقراري كند و با توجه به كتاب اصول كافي كه هم درباره اخبار طينت توضيح داده و هم اخبار عالم ذر، و فراهم كردن آتش توسط حضرت حق تعالي و ... و مشخص شدن جهنميان از بهشتيان آيا ميتوان گفت كه ما هر چه هستيم با كمي تفاوت، همان هستيم كه در عالم ذر بوديم يا جزء دوزخيان عالم ذر بوديم يا جزء بهشتيان آن عالم.

لطفاً دربارة عالم ذر و چگونگي و زمان آن توضيحاتي بيان نماييد.

  1. 1413 از 4632